Chương trình thạc sĩ dành cho người bận rộn, các ngành tuyển sinh:

  • Quản trị kinh doanh số
  • Kỹ sư phần mềm
  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh số